http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

THƠ SONG NGỮ : Anh -Việt


VỀ EM ƠI
Về đi em !
Ở đó làm gì ?
Người ta đang hạnh phúc
Nhìn làm chi ?
Thêm đau khổ
Thêm sầu
Mặn làn môi
Về em ơi
Người ta quên em rồi 
Thôi ! Để thời gian trôi
Rơi vào quên lãng 
Một thời chung đôi
26/09/2015

GO HOME, MYSELF!
Go home, myself!
In there for what?
That person has been happy
Looking at for what?
More miserable
More sad
To be salty on the lips
Go home, myself!
That one forgot you
No more! Let time pass away
To sink into oblivious
One age of being a couple.
(Poem by poetess Lý Thị Minh Tâm; 
Translation by Mr. Hàn Quốc Vũ)

Dịch sang tiếng Anh